AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA - MONITORING - WIZUALIZACJE-STEROWANIA

Logo firmyLogo firmy

ul. 3-go Maja 10/5 , 37-500 JAROSŁAW
tel.kom. +48 608 442 720 , email: az@visat.hg.pl


* * * WIZUALIZACJA TO KOMPUTEROWY SYSTEM NADZORU TYM SAMYM >>> * ZOPTYMALIZUJE I ZDYSCYPLINUJE PRACĘ OBSŁUGI * * ZAALARMUJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH * * POZWOLI NA ANALIZĘ HISTORYCZNĄ PROCESÓW * * PRZYNIESIE BEZPOŚREDNIE KORZYŚCI EKONOMICZNE * * *

OTWÓRZ STRONY

Powrót do głównej strony firmowej ZHU VISAT

Oferta dostawy i realizacji aplikacji z zakresu monitorownia , wizualizacji i rejestracji procesów.

Oferta dostawy i realizacji aplikacji z zakresu sterowań .

Oferta dostawy i real. aplikacji spełniających wymagania HACCP.Logo firmy   slowa kluczowe : Jarosław, miasto, haccp, visat, automatyka, przemysłowa, podkarpackie, sterowania, sterowanie, wizualizacje, monitoring, monitorowanie, pomiary, przepływy, temperatury , regulacje , regulatory , usługi , komputery , sieci , elektryczne , instalacje , jarosław , automatyka , przemysłowa , jarosław ,Jarosław, miasto, haccp, visat, automatyka, przemysłowa, podkarpackie, sterowania, sterowanie, wizualizacje, monitoring, monitorowanie, pomiary, przepływy, temperatury , regulacje , regulatory , usługi , komputery , sieci , elektryczne , instalacje , jarosław , automatyka , przemysłowa , jarosław , sterowniki , sterowniki ,rejestracje , rejestratory , wilgotnoœćOFERUJEMY REALIZACJĘ WIZUALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Wizualizacja procesu polega na jego zobrazowaniu w postaci animowanych obiektów tekstowych i graficznych.

Budowa systemu wizualizacji polega na zobrazowaniu stanu procesu w wielu oknach różnej wielkości i o różnym położeniu, z których komponuje się spójną całość za pośrednictwem akcji sterujących ich wyświetlaniem.

Obiekty nie tylko ilustrują bieżący stan procesu ale mogą też służyć do sterowania procesem poprzez zadawanie wartości zmiennych procesowych. W takim przypadku akcja operatora polegająca na wprowadzeniu wartości w polu obiektu, czy np. wyselekcjonowaniu obiektu, powoduje wysłanie określonej wartości (komendy) do sterownika. Operacja wysłania danych może np. powodować uruchomienie określonych urządzeń lub zmianę nastaw regulatorów. Operacje wysyłania danych mogą być chronione hasłami.

 

Obiektami o szczególnym znaczeniu są trendy -wykresy czasowe przebiegów zmiennych procesowych. Podstawowym parametrem specyfikowanym dla trendu jest jego okno na ekranie oraz początkowy zakres osi czasu i osi wartości. Podczas pracy systemu horyzont czasowy przebiegu i podzakres wartości mogą być dynamicznie skalowane tzw. operacjami zoom. Możliwe jest przeglądanie przebiegu operacjami przesuwania horyzontu - w przód i w tył osi czasu. Na wykresie mogą być również wyświetlane trendy historyczne, nałożone opcjonalnie na przebiegi bieżące np. w celu ich porównania. Rejestracja odbywa się w plikach cyklicznych - za zadany okres (np. kilku godzin, dni) lub długoterminowo - w plikach miesięcznych. W tym drugim przypadki pojemność archiwum dostępnego on-line jest ograniczona jedynie wielkością pamięci dyskowej .Częstość próbkowania i rejestrowania przebiegów jest definiowana od sekundowej częstości próbkowania.

Ważnym zadaniem systemów komputerowego nadzoru jest sygnalizowanie operatorowi sytuacji alarmowych oraz zdarzeń zachodzących w procesie. Alarmy sygnalizowane są w specjalnych oknach: alarmów aktywnych i alarmów historycznych, oraz rejestrowane są w dyskowym dzienniku alarmów.

Okno alarmów aktywnych wyświetla w chronologicznej kolejności teksty alarmów, które pojawiły się i jeszcze nic zanikły. Okno to pozwala szybko sygnalizować stany procesu wymagające reakcji operatora.

Okno alarmów historycznych zawiera wszystkie alarmy i zdarzenia, jakie pojawiły się podczas eksploatacji systemu, z odnotowaniem czasu pojawienia i zaniku, statusu potwierdzenia przez operatora oraz opcjonalnie wartości wybranej zmiennej procesowej. Dziennik alarmów historycznych jest prowadzony w pamięci dyskowej i jego pojemność jest ograniczona tylko wielkością tej pamięci

Z przebiegu procesów rejestrowanych w aplikacjach wizualizacyjnych można sporządzać raporty. Raporty mogą być wyliczane w zadanych momentach lub na żądanie operatora oraz wyświetlane na ekranie monitora lub drukowane.

W szczególnym przypadku wyliczany raport może być obiektem ulokowanym w oknie wizualizacji procesu ilustrując jego przebieg np. wskaźniki jakościowe prowadzenia procesu, bieżące zliczanie wielkości produkcji, charakterystyki eksploatacyjne napędów, bieżące zużycie materiałów i energii.

Wyliczane raporty mogą być eksportowane w formatach akceptowanych przez arkusze kalkulacyjne i procesory baz danych.

Komunikacja pomiędzy komputerem systemu nadzoru a sterownikiem odbywa się za pośrednictwem łączy szeregowych lub sieci lokalnych. Odpowiednia karta interfejsu oraz program komunikacji zapewniają dwukierunkową wymianę danych. W najprostszym przypadku - w oparciu o standardowy port szeregowy komputera PC, zaś w przypadku sieci lokalnych - w oparciu o inteligentną kartę sprzęgu wyposażoną we własny procesor i specjalizowane moduły interfejsu.

Sieciowy tryb pracy systemu wizualizacji doskonale spełnia wymagania nowoczesnych systemów nadzoru nad procesami produkcji, które oczekują na wielu stanowiskach pracy dostępu on-line do informacji o procesie i o produkcji. Komputery posiadające bezpośredni sprzęg ze sterownikami udostępniają zdalnym stacjom roboczym pomiary, trendy, alarmy i raporty.

Możliwa jest także zdalna komunikacja z systemem nadzoru za pośrednictwem modemu lub sieci rozległych .

Realizację wizualizacji oferujemy za pomocą doskonałego polskiego programu wizualizacyjnego ASIX firmy ASKOM .

ASIX jest programowym pakietem projektowania i realizacji systemów nadzoru komputerowego dla procesów przemysłowych, linii technologicznych, maszyn i urządzeń, monitorowanych i sterowanych w oparciu o programowalne sterowniki i inne systemy pomiarowo-kontrolne. ASIX należy do klasy pakietów oprogramowania SCADA - Supervisory Control And Data Aquisition System - i realizuje szeroko pojęte funkcje zbierania danych procesowych, przetwarzania i wizualizacji, sterowania bezpośredniego i nadrzędnego, alarmowania i rejestracji zdarzeń, archiwizacji danych, sporządzania trendów, generowania raportów, analizy danych, udostępniania informacji o procesie w sieciach komputerowych. Systemy ASIX są eksploatowane zarówno na autonomicznych komputerowych panelach i stacjach operatorskich jak i w sieciach stacji dyspozytorskich.

 


Prześlij pocztę do ZHU "VISAT"
tel.kom. +48 608 442 720
<<< POPRZEDNIANASTĘPNA>>>