AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA - MONITORING - WIZUALIZACJE-STEROWANIAHACCP, wilgotność, ISO ,HACCP, pomiary, ISO ,

Logo firmyLogo firmy

ul. 3-go Maja 10/5 , 37-500 JAROSŁAW
tel.kom. +48 608 442 720 , email: az@visat.hg.pl


* * * PRZYSTOSOWANIE ZAKŁADU DO ZASAD HACCP TO >>> * BEZKOLIZYJNE WEJ¦CIE W NOWE ZASADY PRODUKCJI * * POPRAWA JAKO¦CI I POWTARZALNO¦CI PRODUKTU * * *

OTWÓRZ STRONY

Powrót do głównej strony firmowej ZHU VISAT

Oferta dostawy i realizacji aplikacji z zakresu monitorownia , wizualizacji i rejestracji procesów.

Oferta dostawy i realizacji aplikacji z zakresu sterowań .OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DOSTOSOWUJˇCYCH DO ZASAD HACCP

Przepisy Unii Europejskiej wymagaj± aby producenci żywnoci w procesie wytwórczym stosowali zasady HACCP . Zakres wymagań okrelonych w HACCP jest różny i zależy od profilu , wielkoci produkcji i rynku na jaki kierowany jest produkt ( rynek lokalny lub ogólny ) .Haccp, ciśnienie, ISO, temperatura ,Haccp,WILGOTNOŚĆ 9000,

Oprócz wymogów reżimów technologicznych , zasady HACCP wymagaj± systematycznego utrzymania reżimów technicznych i sanitarnych w procesie produkcji a w szczególnoci :

 • parametrów dostarczanych mediów
 • parametrów klimatycznych pomieszczeń .Haccp, wizualizacja, temperatura , Haccp, WILGOTNOŚĆ 9000, ISO ,
Okrelone w reżimie wymagane parametry powinny być nie tylko utrzymywane ale również rejestrowane a wyniki przechowywane przez oznaczony czas .Haccp, napędy, ISO, temperatura ,Haccp,WILGOTNOŚĆ 9000, ISO ,

Oferujemy realizację działań maj±cych na celu przystosowanie istniej±cych układów do wymagań HACCP poprzez modernizację lub dobudowanie nowych elementów. W ofercie proponujemy działania w zakresie :mierniki, ISO, temperatura, Haccp, WILGOTNOŚĆ 9000,

STEROWAŃ I REGULACJI :

  Przedsięwzięcia maj±ce na celu uzyskanie niezawodnych i stałych parametrów technicznych i technologicznych : haccp, temperatura, ISO , monitorowanie, pomiary, ISO ,
 • regulacja i sterowania warunków klimatycznych w pomieszczeniach : temperatura , wilgotnoć , zawartoć gazów HACCP, rejestracje, ISO, temperatura, WILGOTNOŚĆ 9000, ISO ,
 • regulacja i sterowania parametrów mediów energetycznych - woda ,para
 • sterowania urz±dzeń chłodnictwa czujniki, , siemens, HACCP, temperatura, ISO ,WILGOTNOŚĆ
 • sterowania węzła cieplnego
 • modernizacja , sterowania i automatyzacja urz±dzeń technologicznych .

W rozwi±zaniach sterowań proponujemy zastosowania sterowników PLC oraz innych specjalizowanych sterowników i regulatorów mikroprocesorowych .

Przy realizacji ofert stosujemy czujniki , przetworniki i elementy wykonawcze renomowanych firm zagranicznych i krajowych .

POMIARY I REJESTRACJE

Oferujemy:

 • pomiar i rejestrację parametrów procesu technologicznego ( obróbka termiczna , procesy ekstrakcji , itp. )
 • pomiar i rejestrację parametrów klimatycznych pomieszczeń
 • pomiar i rejestrację parametrów mediów energetycznych
 • inne pomiary zwi±zane z procesem technologicznym

Oferujemy wykonanie pomiarów i rejestracji w różnych wersjach zależnych od potrzeb i zastosowań :

 • Z zastosowaniem programów wizualizacyjnych . Zastosowanie programów wizualizacyjnych umożliwia bież±c± kontrolę monitorowanych parametrów , zintegrowanie z systemami sterowania umożliwia ingerencję w procesy technologiczne . Umożliwia zdaln± kontrolę procesu także za pomoc± modemów i siec rozległych . Przykładowa aplikacja kontroluj±ca i rejestruj±ca procesy głuszenia na stronie GŁUSZENIE .
 • Z zastosowaniem rejestratorów cyfrowych . Rejestratory przechowuj± wyniki pomiarów w pamięci wewnętrznej , które s± następnie przepisywane do komputera klasy PC a tam przechowywane i poddawane dalszej obróbce . Możliwe jest także drukowanie wyników pomiarów na podł±czonej do rejestratora drukarce .
 • Z zastosowaniem rejestratorów analogowych .

Prze¶lij pocztę do ZHU "VISAT"
tel.kom. +48 608 442 720
<<< POPRZEDNIANASTĘPNA>>>